Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

שירותי עסקה

בדיקת נאותות

- בדיקת נאותות פיננסית לפני רכישה

- סקירת המידע הכספי הזמין (מידע ציבורי, חדר

נתונים, בדיקת נאותות למוכר וכו')

- חקירה פרטנית באתר או תוך קשר הדוק עם ההנהלה

- סקירת סעיפי התאמת מחירים

בדיקת נאותות למוכר (VDD)

- הכנת דו"ח בדיקת נאותות למוכר (VDD) המציג את מצבה הכלכלי של החברה

- הכנת תשובות לשאלות שהציבו משקיעים פוטנציאליים ויועציהם

- הכנת ניתוחים ספציפיים באחריות ההנהלה (סיוע לספק)

- הכנת חדרי נתונים ו / או חבילות נתונים

הליכים מוסכמים וניתוח פיננסי

- אבחון מצבה הכלכלי או פעילותה של החברה מטעם בעל מניות או הנהלה

- סקירת הערכת הסינרגיות האפשריות במסגרת מיזוג קבוצתי

- סקירת או כתיבת תוכניות עסקיות לפעילות, חברה או קבוצה

- כל הסרטפיקציות והתעודות הפיננסיות למיניהן

הכנה לקראת פיצול

- קביעת חשבונות פרופורמה בהתאם להיקף העסקה

- הגדרת השלבים השונים המאפשרים לעסק להיות עצמאי, בשיתוף עם צוות הטרנספורמציה

- הערכת עלויות והשקעות הקשורות לעצמאות העסק