Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

הערכה ומידול

חוות דעת בלתי תלויה בהקשר של ביצוע עסקה

- סרטיפיקציה של הון עצמי

- ניתוח ערך כחלק מהמכירות והרכישות

תכניות תמריצים כספיים

- חבילות ניהול

- הגדרת מודלים מורכבים והערכת ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים שנבחרו על ידי ההנהלה

מידול פיננסי

- תמיכה בהכנת תכניות אסטרטגיות ומידול החלופות השונות

- בניית מודלים פיננסיים גמישים ואיתנים והעלאת המודעות לאזורי הסיכון

הערכות פיננסיות

- הערכת שווי שוק הוגן לקביעת ערכי התרומות או המכירות הפנימיות וקבילות המיזוג

- הערכת מותגים ונכסים בלתי מוחשיים

- תיעוד מחירי העברה