Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

אמות מידה להשוואה (בנצ'מרק) וארגון מחדש

יצירה ובחינה של תוכנית עסקית /

תוכניות פיננסיות

- זיהוי מק"מים (מדדי ביצוע מרכזיים = KPI) ספציפיים לפעילויות שנחקרו

- קביעת מגמות היסטוריות וחזויות במהלך שנות התכנית העסקית (BP)

- ניתוח העונתיות של הפעילות

- ניתוח מפורט של תכניות הפעולה / אמצעי ארגון מחדש: תזמון ותקציב

- תחזית תזרים מזומנים על בסיס השערות התפעול, ההשקעה והמימון שנבחרו

ביקורות עסקיות בלתי תלויות (IBRs)

- סקירת המודל העסקי של החברה והמיצוב התחרותי שלה

- בנצ'מרק יחסי המפתח לעומת המקובל בענף ולעומת מתחרים

- סקירת מצבה הכספי של חברה במסגרת מימון מחדש של חובות לצורך פעילויות רווחיות (צוות הארגון מחדש מבצע סקירה של פעילויות הגורמות להפסדים)

- סקירת התוכניות העסקיות ותחזית תזרימי המזומנים

- מידול ההשפעה של מימון מחודש על תזרימי המזומנים ואמות מידה בנקאיים

הזדמנויות לרכישת עסקים כושלים

- בדיקת נאותות לרכישה בזמן משבר

- עבודה מדוקדקת על התאמות חובות נטו, כולל התחשבות בעיכובים, דחיית חובות ומשיכות יתר בנקאיות

- קביעת דרישת המזומנים הכוללת הקשורה להשתלטות (מחיר רכישה + מימון יצירת המפנה)

- סיוע בהכנת תיעוד פרויקטים להצגה בפני בעלי העניין השונים: נושים, בית משפט, נציג שיפוטי, מנהל שיפוטי, מפרק, מועצת עבודות וכו'.

ארגון מחדש של פעילויות

(מכירה, פיצול, הפסקת מסחר)

- קביעת דרישות המימון הקשורות לארגון מחדש ויצירת מפנה

- הכנת אלמנטים פיננסיים התומכים בחיפוש אחר מימון חדש

- במקרה של פיצול קבוצתי, עבודה על החלפת המימון של הקבוצה באמצעות מימון בנקאי

- הכנת רשימת שאלות ותשובות עם קונים פוטנציאליים / וועדי עובדים

- במידת הצורך, עזרה במשא ומתן על מחירים (חיובי או שלילי)