Logo Yael Bleu.jpg

©2019 by TWELVE ADVISORY. Edited by yaelgraphicdesigner.com

טרנספורמציה

לפני ואחרי העסקה

- זיהוי סינרגיות מעכבות בין צדדים (ארגון, רכישות, תוכנית תעשייתית או לוגיסטית, פונקציות תמיכה וכו')

- כימות האתגרים והגדרת תוכנית ההטמעה

- בדיקת נאותות תפעולית: תיאור הבשלות והיעילות התפעולית של היעד

- זיהוי וכימות מחוללי ערך נוספים

- תכנית טרנספורמציה: מתן תמיכה להנהלה בהגדרת מפת הדרכים למהלך השילוב, ההפרדה או הטרנספורמציה

- הגדרת שיטות ניהול לתכנית הטרנספורמציה (ארגון עבודה, וועדות היגוי, יעדים תפעוליים וכלכליים, פיקוח על דו"ח תפעול וכו')

- הטמעת כלים ניהוליים

ארגון מחדש של התפעול ויצירת מפנה

- הערכת פעילות

- הערכת התרומה של כל אחד מנתיבי העסקים של החברה (קונספט המוצר, תיק לקוחות, ערוץ הפצה ועוד)

- השוואת הביצועים הארגוניים לסטנדרטים המקובלים בתעשייה ולביצועי "המצטיינים"

- זיהוי וניתוח המקור לביצועים הנחותים של החברה בפעילותה

- זיהוי דרכים לשיפור הביצועים התפעוליים והפיננסיים

- אספקת נתוני עלות של אסטרטגיית ההתאוששות

- כתיבת דוח אבחון ארגוני מלא

- השתתפות בקבלת החלטות אסטרטגיות ביחס לאפשרויות המפנה שיש לבצע (עצי החלטה)

דרישת הון חוזר (Working Capital Requirement, WCR)

- אבחון הון חוזר: אתגר עיקרי -> 7% מהמכירות

- סקירה תפעולית של מניעי הלקוחות - מלאי - שרשרת אספקה - ספקים – נכסים קבועים

- זיהוי אתגרים וניוד תפעולי

- תוכנית פעולה בת קיימא לטווח הקצר והבינוני

- תמיכה תפעולית

- אבטחת תזרימי מזומנים

- תפעול במזומן: ניהול תפעולי תחת מזומנים מוגבלים

- תכנית לשיפור תזרים המזומנים של הקבוצה ויישום דרישת הון חוזר של תכניות שיפור

- בנות-קיימא בהיקפים גדולים

- מתווה, ניהול והנהגהלהטמעת התכנית

- מדדים וכלים לקידום הציות

שירותי מזומנים

- סקירה צולבת של תהליכי המזומנים

- תמונת מצב של כל התחומים המשפיעים על מצב המזומנים של החברה

- זיהוי רמת היעילות של המבנה

- מצגת מוכוונת למידה של סקירתנו המבוססת על סימנים "ירוקים, כתומים ואדומים"

- הטמעת השיפורים המזוהים עם ההנהלה

- הקמת גזברות, במקרה של מכירה חלקית או ייזום של רכישה ממונפת

- סקירת התהליכים הקיימים של המבנה הישן (מערכת הגזברות, דיווח וכו')

- הצעה לתהליכים וכלים חדשים בהתבסס על ‘שיטות עבודה מומלצות’ מניסיוננו

- סקירה והתייעלות של תהליכי בנקאות קיימים (בנקים, חשבונות, אמצעי תשלום וכו'). זיהוי אזורים לשיפור